DİJİTAL ÇAĞDA DİPLOMASİ

Günümüzün karmaşık dünyasında diplomasiye her zamankinden daha fazla gereksinim duyuluyor. Diplomasi, uluslararası ilişkilerde müzakere sonucunda, diyalog için ortak bir zemin bulunması sanatıdır. İletişim, dinleme, anlama, inandırma ve güven oluşturma gibi kavramlar diplomasinin olmazsa olmazlarıdır. Bu bakımdan, klasik diplomasi yüzyıllardır olduğu gibi günümüzde de uluslararası ilişkilerde yine en etkili araç olmaya devam edecektir. Çünkü klasik diplomasinin dayandığı insanî etkileşimin yerinin doldurulması mümkün değildir.

Bununla birlikte, teknolojik gelişmelerle beraber milyonlarca kişiyle aynı anda, en az maliyetle, iletişim kurmak için yeni fırsatlar ortaya çıktığı da bir gerçektir. Bunun sonucu olarak, artık daha hızlı ve daha fazla etkileşim içinde olan bir dünyada yaşıyoruz. Dijital çağda diplomasinin, sadece diplomatlara özgü, kapalı kapılar ardında cereyan eden bir alan olmaktan çıktığı bir vakıadır. Sosyal medyanın sağladığı güçle hareket eden bazı kişilerin veya STK’ların örgütlenerek uluslararası gelişmeleri dahi etkileyebildikleri görülüyor. Diğer taraftan, liderler kararlarını, görüşlerini ve politikalarını halka doğrudan açıklamak için dijital platformlardan yararlanıyorlar. Sosyal ağlar hiyerarşik yapılara meydan okuyabiliyor; hatta rejimleri zorlayabiliyor.

Dijitalleşme sayesinde mesafelerin, farklı zaman dilimlerinin yarattığı sorunların aşılarak milyonlarca insana ulaşılabilmesi şüphesiz diplomasi için de yeni imkanlar sağlamaktadır. Ancak, bu gelişmenin diplomaside yeni bir düşünce tarzı ile kültüre gereksinim yarattığı görülmektedir. Oluşan bu yeni kültür, şeffaflık, hız, gayri resmiyet gibi normlara dayanmaktadır. Ancak, arzu edilen sonucun alınabilmesi için bu yeni normların, klasik diplomasinin temel taşlarını oluşturan gizlilik, hiyerarşik yapı, resmîlik, ihtiyatlılık gibi özellikleriyle uyumlaştırılması gerekmektedir. Bu nedenle, dijital platformların diplomaside de kullanılması Dışişleri Bakanlıklarını yeni stratejiler ve metotlar geliştirmeye zorlamaktadır.